Lahden Avantouimarit ry:n säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Lahden Avantouimarit ry ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki. Alempana olevissa säännöissä sanotaan Lahden Avantouimarit ry:tä yhdistykseksi.

2 § TOIMINTA JA TARKOITUS

2.1 Yhdistyksen tarkoituksena on talviuinnin ja siihen liittyvän toiminnan edistäminen tarjoamalla mahdollisuuden talviuinnin harrastamiseen sekä tekemällä tunnetuksi talviuinnin vaikutuksia.

2.2 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- ylläpitää Lahden alueella avantouintipaikkoja

- tekee tunnetuksi avanto- eli talviuintia

- järjestää koulutus- ja valistustilaisuuksia.

- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

- järjestää tempauksia, juhlia, retkiä ja matkoja yhdistyksen jäsenille.

- harjoittaa yhteistoimintaa samoja periaatteita noudattavien koti- ja ulkomaisten tahojen kanssa.

Lisäksi yhdistys voi toimintansa tukemiseksi

- hankkia ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja huoneistoja sekä toimintaansa varten tarpeellista irtainta.

- toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteistöjä

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

- järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia,

- harjoittaa kioski- ja kahvilaliikettä, harjoittaa majoitus- ja ravintolaliikettä, kutakin yhdessä toimipaikassa.

3 § JÄSENET

3.1 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiseksi jäseneksi.

3.2 Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

3.3 Varsinaisella jäsenellä tarkoitetaan yksityistä henkilöä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

3.4 Yhdistyksen kannatusjäsenellä tarkoitetaan yksityistä henkilöä tai oikeustoimikelpoista yhteisöä, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta.

3.5 Kunniajäsenellä tarkoitetaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsuttua henkilöä, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaan.

3.6 Yhdistyksen jäsenen tulee lunastaa käyttöönsä avantouintipaikan avain. Alle 18-vuotiaalle jäsenelle voidaan luovuttaa avantouintipaikan avain vain vanhempien kirjallisella suostumuksella.

3.7 Jäseneksi aikovan tulee hakemuksessa ilmoittaa nimensä, osoitteensa sekä syntymäaikansa yhdistyksen ylläpitämää jäsenrekisteriä varten.

3.8 Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilö, joka on ansiokkaasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § JÄSENMAKSUT

4.1 Varsinaisen jäsenen on maksettava yhdistyksen vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu.

4.2 Kunniajäsenet, yli 80-vuotiaat sekä alle 18-vuotiaat jäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

4.3 Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämällä tavalla.

5 § EROAMINEN / EROTTAMINEN

5.1 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenen tulee luovuttaa avantouintipaikan avain eroamisen yhteydessä.

5.2 Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen erottamisasiassaan paitsi milloin kysymyksessä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus saattaa erottamisensa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä. Jäsenen on katsottava saaneen tieto erottamispäätöksestä seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun hallituksen tätä asiaa koskeva ilmoitus on jätetty postin kuljetettavaksi.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

6.1 Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen toimintakauden alkua. Yhdistyksen toimintakausi on 1.10.- 30.4.

6.2 Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 osa äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Hallituksen on viivyttelemättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

6.3 Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on varsinaisilla jäsenillä sekä kunniajäsenillä. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

6.4 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Kutsun yhdistyksen kokoukseen laatii yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on julkaistava vähintään kaksi ( 2 ) viikkoa (14 vrk) ennen kokousta ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja yhdistyksen Internet-sivuilla tai myös uimapaikkojen ilmoitustauluilla. Lisäksi hallituksen harkinnassa on muidenkin kanavien käyttäminen.

8 § VARSINAINEN KOKOUS

8.1 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen osanottajat, heidän äänioikeutensa sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan kokoukselle työjärjestys

5. Esitellään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.

6. Esitellään tilintarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Päätetään jäsenmaksujen suuruus toimintakaudelle

10. Päätetään toimikaudella maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet

11. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi alkaneelle toimintakaudelle

12. Valitaan § 11 momentin 2 mukaisesti hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet alkaneelle toimikaudelle

13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15. Päätetään kokous

8.2 Yhdistyksen kokouksessa, joka on kutsuttu koolle § 6.2 mukaisesti, käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen osanottajat, heidän äänioikeutensa sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan kokoukselle työjärjestys

5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

6. Päätetään kokous

8.3 Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

8.4 Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajien valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

9 § YHDISTYKSEN HALLINTO

9.1 Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä.

9.2 Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenen toimiaika on kaksi (2) vuotta. Hallituksen kokoonpano vaihtuu siten, että puheenjohtajan ollessa erovuorossa vaihtuu joka toinen vuosi samalla hallituksen jäsenistä kolme (3) ja joka toinen vuosi vaihtuu kolme (3).

9.3 Hallitus valitsee keskuudestaan alkaneelle toimikaudelle varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan, jäsenasianhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

9.4 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus päättää, millä tavoin kutsu hallituksen jäsenille toimitetaan ja kuinka hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua.

9.4 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) hallitukseen jäsentä on läsnä.

10 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai se toimihenkilö, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

11 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Hallitus päättää tilit ja jättää ne tilintarkastajien tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

12.1 Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä luettuna annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

12.2 Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Samoin varat on käytettävä, jos yhdistys lakkautetaan.

13 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.


Lahdessa 22.9.2011 LAHDEN AVANTOUIMARIT ry
Muutetut säännöt rekisteröity Yhdistysrekisterissä 5.4.2012. AB